Adattár-kereső

az adattár-kereső a megadott kulcsszóra keres az adattárban:
települések, intézmények, kronológiák, bibliográfiák, könyvek,
dokumentumok, folyóiratok, drámatár, képzőművészeti tár

Települések

Vissza
Szenttamás
Szenttamás
Település neve az ország nyelvén: Srbobran
Irányítószám: 21480
Körzethívószám: +381 21
Körzet: Szenttamás
Ország: Szerb Köztársaság
Honlap: www.vojvodina.com/gradovi/srbobran/
Szenttamás nevével először az 1338-42. évi tizedjegyzékben találkozunk Tamaus néven Péter plébánossal. 1448-ban Szenttamás Zsámboki Pál birtoka volt Bács vármegyében. 1467-ben a kői káptalan az elhalt Zsámboki Pál szenttamási birtokaiba Sulyok Györgyöt iktatta be. 1469-ben a Zsámboki 152család a bácsi káptalan előtt osztályos atyafiakká fogadja a Sulyokokat, mire az országbíró e birtokokat örökre a Sulyokoknak ítéli oda. 1482-ben itt találjuk a Patolcsi családot. 1504-ben az országbíró felszólítja Újlaki Lőrinczet, hogy Újlaki Miklós leánya: Ursula számára az ő nagyapja után reájamaradt birtokokból adja ki az őket illető bácsmegyei Szenttamásfalva birtokot. A Sulyok testvérek 1508-ban új adománylevelet kapnak a királytól a már eddig is békében bírt bácsmegyei szenttamási részbirtokokra. 1525-ben Patolcsi Gergelynek nagy része van itt. Szenttamáson az Újlakiaknak is volt részük.

A török defterek 1590-ben a bácsi nahijében sorolják fel Szenttemást 23 adózó házzal. A török kivonulása után az itt talált szerbekből határőri sánczot szerveztek 1702-ben, s ez katonai határőri szolgálatokat tett 1750 november 1-ig. 1728-ban Szenttamás katonai sáncz volt Putnik Doroshanin főkapitánysága alatt. Hozzátartozó pusztái voltak: Devecser, Sofronya, Szirnievo, Kipovó és Turia. A sáncz 400 főből álló lovas és gyalogos csapatot tartozott kiállítani. Ezek a katonák a verbásziaktól 150 hold földet ragadtak el. 1731-ben a vármegye panaszolja, hogy Szenttamás magához ragadta Kutas, Szirnievo, Kipove kamarai pusztákat egészen, Turia, Verbász és Felity pusztákat pedig részben. 1740-ben a vármegye panaszában említi, hogy e katonai sánczhoz két puszta: Devetser és Sofronya tartozik és csak 54 katonát köteles adni, pedig 200 adóképes egyént lehetne e helységben találni.

A határőrvidék megszüntével 1751-ben a tiszai koronakerület egyik tagja lett. 1848-ban a vármegyébe kebeleztetik, s 1870-ben a földesúri terhek alól megváltja magát. A XVIII. század harmadik negyedében, amikor a szerbek tömegesen elvándoroltak erről a területről, Szenttamásra a kamara a Jászságból, Heves, Hont és Nógrád megyéből magyarokat telepített.
Ipara már a század elején szépen fejlett volt, a szabók, szűcsök stb. 1815-ben kaptak szabadalmat. Bauer 1805. évi feljegyzése szerint Szenttamástól keletre egy Puk nevű dűlő van. A faluhoz tartoznak még Razlivó, Devecser, Sofronya és Kutas puszták. Az 1848. évi magyar szabadságharczban Szenttamás volt a lázadó ráczok főfészke, mely több ostromot állott ki sikeresen, míg végre Perczel tábornok 1849 április 30-án bevette, s borzasztóan lakolt eddigi bűneiért.

A római katolikus lakosoknak már 1784-ben volt parókiájuk, amely azonban 1849-ben leégett. A templom 1815-ben épűlt, a 48-as zavarokban erősen megrongálódott. 1886-ban kibővítették. Azonkívűl van itt még gör. kel. templom is, a mely 1808-ból való.

Szenttamáson az 1890-es összeírás szerint 11728 lélek volt 2052 házban.
Szenttamáson az 1900. évi összeírás szerint volt 13,228 lélek 2419 házban. Anyanyelv szerint: 7371 szerb, 5108 magyar, 637 német, 65 kisorosz, 34 egyéb. Vallás szerint: 7830 gör. kel., 4893 róm. kath., 418 ág. ev., 156 izr., 250 ref. és egyéb. A község határa 43,207 kat. hold, ebből a községnek 2001 holdja van.
1910-ben 14 335 lakosából 7808 szerb, 6031 magyar, 430 német volt.

Nagybirtokosok Dungyerszky Jása, Lázár és Steván, és ifj. Schaffer Mór. A községben van több kultúrális egylet: Magyar olvasókör, Szerb nőegylet, Szerb olvasóegylet, Mértékletességi egylet, Népkör. Gazdasági egyesületek: Szenttamási I. temetkezési egylet, I., II., III. Szenttamási földmívelő-szövetkezet, Földmíves- és munkás-egylet, Szenttamási I. szerb takarékpénztár, Szenttamási szerb kölcsönös segélyző-egylet, mint szövetkezet, Szenttamás I. magyar önsegélyző és hitelszövetkezet, Első magyar fogyasztási szövetkezet, Néphitelbank. Nagyobb ipari vállalatok: Mezőgazdasági szerszám-gyár, mely a Dungyerszky Lázáré; műmalom (vízi), Ferenczcsatorna részvénytársaságé; gőzmalom és gőzfűrész, Gavanszky testvérek és Alexievitsé; téglagyár, Käuser Jánosé; szódagyár, egyik Runits Milosé, másik Rosenberg Bernáté; eczetgyár, Berger Márké; mészégető, Dungyerszky Lázáré; könyvnyomda, Marinkov Szvetozáré. Az 1904. évi miniszteri rendelet szerint az eddigi Bácsszenttamás helyett Szenttamás a hivatalos neve. Határában több tanya van. Posta és távíró-hivatala helyben, három országos vásárt tart. E vidéken feküdt hajdan Szentpéter, a XV. század elején a Csévi Sáfárok és a Vitéz család birtoka, kik 1414 és 1430 között részint el-, részint zálogba adták az ő részeiket a Garaiaknak. 1464-ben már csak a Garaiak vannak birtokosokként említve.

Szenttamás a trianoni békeszerződésig Bács-Bodrog vármegye Óbecsei járásához tartozott. 1918-ban a Szerb-Horvát-Szlovén Királyság, majd Jugoszlávia része lett. 1941-ben visszacsatolták Magyarországhoz. Az 1941-1942-es szenttamási eseményekben 117 (más dokumentumok szerint csak 44) helybéli szerb polgár vesztette életét. 1942. január 25-én és 26-án Szenttamásról sok zsidót elhurcoltak, de halálos áldozata az eseménynek mindössze kettő volt. 1944 október 23-án a szerb partizánok foglalták el. Rögtön megalakult a helyi Népfelszabadító Bizottság és létrejött a háborús bűnöket kivizsgáló albizottság. Mészáros Sándor szerint a szenttamási áldozatok száma 440 és 1000 fő között lehetett, más források akár 2000 főre is teszik a magyar áldozatok számát.


Földrajzi koordináták: +45° 32' északi szélesség, +19° 48' keleti hosszúság

Nagyobb térképre váltás
Fényképgaléria:
Szenttamás
Szenttamás régen
Szenttamás régen
Római katolikus templom régen
Római katolikus templom régen
Görögkeleti templom régen
Görögkeleti templom régen
Főutca részlete, a polgári iskolával ;)
Főutca részlete, a polgári iskolával ;)
Katolikus templom
Katolikus templom
Görögkeleti templom
Görögkeleti templom
Templom és emlékmű
Templom és emlékmű
Szabadság-emlékmű
Szabadság-emlékmű
Községháza
Községháza
Kálvária
Kálvária
Kálváriakápolna
Kálváriakápolna
Demográfiák (7)    Intézmények (12)    Rendezvények (28)

Frissítés időpontja: 2011-10-14