Adattár-kereső

az adattár-kereső a megadott kulcsszóra keres az adattárban:
települések, intézmények, kronológiák, bibliográfiák, könyvek,
dokumentumok, folyóiratok, drámatár, képzőművészeti tár

Folyóiratok

Vissza

Kalangya, II. évfolyam (1933. július) 7. szám, 433–504 p.

Borsodi Lajos: A köszönet

Rudas Imre harmadéves filozopter elmélyedve hajolt Spinoza és Renan munkái fölé. Összehasonlító jegyzeteket készített, mert kollokvium előtt állott. Kissé elfáradt már a megerőltető szellemi munkától, és úgy érezte, hogy értelme már alig hatol bele az elmosódó betűk lényegébe.

Hátrahajolt a széken, és fáradt tekintettel bámult bele az előtte lógó villanykörte lélektelen lángjába. És a szoba négy falán át, tudata alatt érezte az utca szemérmes estjét, amint most odakint a kis egyetemi várost lopva és némán átöleli.

Most kopogtak. Már nyílt is az ajtó. Aczél Margit, a kolléga, gyors mozdulattal csapta be maga után az ajtót és egy székbe vetette magát.

– Elfáradtam, egyedül nem megy a tanulás. Tanuljunk együtt!

Ideges mozdulatai voltak a lánynak, beszéd közben feje, rövidre vágott haja meg-megrándult. A szemében nyugtalan értelem tüzelt, és arcán is vért vevő gondolatok halványították el az élet színét.

A fiú örömmel fogadta az ajánlatot. A kopott, szegényes diákszobában csakhamar bujkáló melegséggel áradt el a leány jelenléte. A fiú felfrissülve magyarázott az emberi szemmel látott istenről, a leány pedig lüktető figyelemmel hallgatta.

A fejezet végéhez értek. És most a leány személyesen kiszakítva magát az eszmemenet üteméből hirtelen azt kérdezte:

– Hisz maga istenben?

A fiú egy percig gondolkozott, és ezalatt összegyűjtötte magában régi tépelődései emlékeit.

– Azelőtt még kísértett bennem valami öröklött istenfélelem, de most már nem hiszek benne, – mondta. – Hiszek a természetben és semmi másban.

A leány arca kigyulladt. Türelmetlenül szakadt ki belőle a válasz:

– Én ezt a kérdést már régen elintéztem magamban. Én értelmetlenül nézek mindenkit, aki tud hinni istenben, és aki [451] nem látja, hogy minden ezen a világon, az élet meg a halál, meg a háború meg a fejlődés – minden, minden csak az energia játéka.

Tüzes, éles szavakkal magyarázta a maga álláspontját, mindjobban belehevült a fejtegetésbe, és felgyulladt örömmel figyelte a saját beszédje hullámzó zenéjét.

A fiú helyeselt a leánynak. És az elevenen csapongó beszélgetés a lámpafény kerítő hangulatában észrevétlen közelségbe hozta őket egymáshoz.

A leány most menni készült. A fiú nem engedte.

– Van egy ötletem. Bort hozok a korcsmából. Itt van a házban, rögtön itt leszek megint.

A leánynak tetszett volna a gondolat, de tiszta volt és romlatlan, és ezért tiltakozni próbált ellene. De a fiú erősítgette, hogy ők ketten felvilágosodott, új fiatalok, úgysem törődnek a világgal, és a leány végül is ott maradt.

A fiú elszaladt, és néhány perc múlva hozta a bort. Diadalmasan tette le a kancsót az asztalra, egy ócska szekrényből két poharat kerített elő, és töltött.

– Egészségére, kolléga!

A leány szilaj jókedvvel koccintott, és mindketten fenékig kiitták a poharat. A fiú újra töltött, a leány pedig – most már csak azért is! – egyik poharat a másik után kiitta. A nevetése már hangos és indokolatlan volt, fiatal vére már lángokban nyaldosta a halántékát.

Az éjszaka vad melódiái táncoltak bennük, és a fiú szomjas vággyal kereste a leányt. A leány egy ideig még ellenkezett, de akarata lassanként megrogyott, öntudatlan indulatok lettek úrrá felette, és féktelen, ősi erővel vitték a fiú karjaiba.

– – –

Éjfél felé volt, amikor a leány hazaindult. A fiú el akarta kísérni, de a leány nem engedte. Szabadnak és bátornak vallotta magát, aki nem szorul senki védelmére.

Leért az utcára. Körötte minden aludt, aludtak a megbújó házak s megnyúlt fák karcsú, fekete vonalai, az alázatos kövek a járdán s a hosszan és lomhán elterülő kerítések. Maga a tömör, ellustult éjszaka is élettelenül hevert előtte.

Lassan ébredő, lopakodó gondolatok lepték el a leányt, amint félig behunyt szemmel előrevitte magát az éjszakában. Még bizonytalan súgással beszéltek hozzá, még nem volt határozott szavuk, még csak a mellén érezte őket, az átgondolás tisztítótüzébe még nem kerültek.

De már izzott benne a vergődő kérdés, hogy mi is történt vele? És lusta hajnalodással mindinkább előretört benne a [452] józanság, és meglátta benne önmagát részegen és mámorosan a fiú két mohó karjában. Már nem járt a járda közepén, valami homályos érzés a falak mellé taszította.

Viaskodott önmagával, és dacosan válaszolt a kofálkodó gondolatainak. Bukás, szégyen? A testemnek, a lelkemnek magam vagyok az ura. Lelkiismeret? Menjek talán gyónni az isten elé, hogy meg ne verjen a bűnömért?…

De a zajgó, kavarodó gondolatok mind nagyobb erővel ütődtek neki a tudatának, és a leány ájult tehetetlenséggel érezte, hogy ebben a kegyetlen tusában alulmarad. Már nem válaszolt az ostromló kérdésekre, és némán tűrte, hogy a szenvedés éles karmokkal beletépjen a lelkébe.

Előrebukott fejjel vonszolta magát tovább a kihalt utcában. És hirtelen lebírhatatlan vágyat érzett egyetlen élőlény után, egy ember után, akinek az erős karjába tudna belekapaszkodni, egy asszony után, aki könyörületes szemmel nézne rá a fájdalmára, egy anya után, aki megcsókolná.

Körülnézett. A ház előtt állt, amelyben lakott. Végig a végtelen éjszakában az életnek egyetlen jele sem volt látható. A ház előtt egy ütött-kopott kőszent bizonytalan körvonalai bontották meg a halott feketeséget, és a leány zavartan révedező tekintete erre a régi kőszentre esett.

És életet kereső, vigaszért kolduló vágya most előrelökte, reszkető lába megcsuklott, és már ott térdelt szenvedő, könnyes, emberi nyomorúságban a kőszent előtt.

A toronyóra elütötte az egy órát. A leány lassan felkelt, és nesztelen léptekkel belopta magát a házba.